RODO

                                OGÓLNA KALUZULA INFROMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuje się Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe,
a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 • Administratorem Pani/Pana danych jest Gminny Dom Kultury w Sobolewie, reprezentowany przez Kierownika (adres: siedzibą: ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, telefon kontaktowy: 504241644; e-mail: sobolew@wp.pl ).
 • W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie
  na adres siedziby Administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa
  w szczególności ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w celu/celach:
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi – art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 • realizacji zawartych umów – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (pozyskiwanie danych głównie w celach kontaktowych lub publikacji
  na stronie internetowej).

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji określonego celu, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w odrębnych przepisach, w tym przepisach archiwalnych.
 • Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać profilowaniu.
 • Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na mocy przepisów prawa np. np. organy administracji rządowej, organy administracji samorządowej, urzędy pocztowe oraz podmiotom, którym Administrator na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zleci wykonywanie czynności związanych z koniecznością przetwarzania danych.
 • Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, których mowa w art. 16 RODO;
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
 • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych
  w art. 20 RODO;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

10) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie
z  obowiązującym prawem.

11) Ponadto informuje się, że w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Mariusz Hałasa, e-mail: inspektor@cbi24.pl