GDK SOBOLEW

 SIŁOWNIA: wysoki standard wyposażenia – firmy SEWIM /bezpłatnie/ czynna od poniedziałku do piątku w godz: 12.00 – 20.00 – wprowadza się możliwość zmiany godzin otwarcia, zgodnych z harmonogramem pracy Gminnego Domu Kultury

SALA WIDOWISKOWA: kino, koncerty, widowiska, spektakle.

Regulamin Siłowni Gminnego Domu Kultury w Sobolewie:

 1. Siłownia podlega pod Gminny Dom Kultury w Sobolewie, reprezentowany przez kierownika.
 2. Siłownia czynna jest w godzinach pracy Gminnego Domu Kultury od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-20.00.
 3. Dopuszcza się zmianę godzin otwarcia siłowni, która jest zależna od godzin i trybu pracy Gminnego Domu Kultury.
 4. Korzystanie z siłowni jest darmowe.
 5. Korzystanie z siłowni możliwe jest po zapoznaniu się z regulaminem.
 6. Siłownia przeznaczona jest dla osób pełnoletnich.
 7. Osoby w wieku 16-18 lat mogą korzystać z siłowni za wiedzą i pisemną zgodą rodzica/opiekuna stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu. Zgody do pobrania u pracowników Gminnego Domu Kultury.
 1. Osoby poniżej 16-tego roku życia mogą korzystać z siłowni tylko i wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
 2. Osoby korzystające z siłowni oświadczają, że nie mają przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność.
 3. Na siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące.
 4. Wejście na siłownię możliwe jest w kompletnym stroju sportowym oraz czystym, zmienionym obuwiu sportowym.
 5. Obowiązkowo należy korzystać z ręcznika podczas ćwiczeń, który ze względów higienicznych przed rozpoczęciem ćwiczeń należy rozkładać na urządzeniach.
 6. Na terenie całego obiektu Gminnego Domu Kultury – w tym na siłowni – obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych, zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu, środków dopingujących, sterydów, narkotyków i innych środków odurzających.
 7. Pracownicy Gminnego Domu Kultury maja prawo odmówić wstępu na siłownię osobom bez odpowiedniego stroju sportowego oraz zmiennego obuwia, jak również osobom niepełnoletnim bez odpowiedniej zgody, osobom pod wpływem alkoholu lub innych używek.
 8. Pracownicy Gminnego Domu Kultury mają prawo do wydawania użytkownikom siłowni wytycznych czy poleceń o charakterze informacyjnym, porządkowym i organizacyjnym.
 9. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z instrukcją, w sposób bezpieczny, czyli z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i sali.
 10. Przed ćwiczeniem należy sprawdzić stan urządzenia – wszelkie usterki, uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać pracownikom Gminnego Domu Kultury.
 11. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
 12. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 13. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować stanowisko i odłożyć sprzęt na miejsce jego usytuowania.
 14. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania porządku w siłowni, szatni oraz pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz poszanowania wyposażenia siłowni.
 15. Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/szkody na terenie siłowni. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiada opiekun/rodzic.
 16. Gminny Dom Kultury w Sobolewie nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.
 17. Gminny Dom Kultury nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na siłowni.
 18. Pracownicy Gminnego Domu Kultury mają prawo wyprosić osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu.
 19. Wszystkie skargi i wnioski należy składać do kierownika Gminnego Domu Kultury w Sobolewie.

Kierownik Gminnego Domu Kultury w Sobolewie

 

IMG_0080 IMG_0083 IMG_0084 IMG_0085 IMG_0089 IMG_0094

 

 

 

 

IMG_0081IMG_0087

 

 

 

 

 

SALA WIDOWISKOWA

salasala2sala 5